D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 761_843_pix_Oldal_27_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ktesifon romjai, a melyek mellett döntő csatát nyertek a törökök az angolok fölött
B e s o r o l á s i   c í m : Ktesifon romjai, a melyek mellett döntő csatát nyertek a törökök az angolok fölött
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Barclay
U t ó n é v : Edgar
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1842-1913
V I A F I d : 51962197
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-05-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 62. évf. 51. sz. (1915. december 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületrész
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : maradvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Irak
G e o N a m e s I d : 99237
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ktesifon romjai, a melyek mellett döntő csatát nyertek a törökök az angolok fölött.
E romok a Szasszanida korú perzsa királyok palotájának maradványai. Ktesifont Kr. u. 638-ban dúlták föl az arabok, s a királyi palota téglából épült fala negyven méternyi magasságban ma is épen áll.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A perzsa Szászánida-dinasztia kései korszakából megmaradt építmény, Ktésziphón 1500 éves palotájának ma is látható megmaradt épületegyüttese: a palotából fennmaradt a 25 métert zsaluzás nélkül átívelő csarnok, melynek egykori építői, hogy a beomlást biztosan elkerüljék, alul 7 méter szélesre méretezték a falakat, mely falak még a boltív felső, leggyengébb pontján sem keskenyebbek 1 méternél.
Az épület homlokzatának egy részét 1888-ban árvíz pusztította el."
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Ktezifon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2590x1745 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna