D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hungary_11th_cent.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hungary 11th cent [Magyar Királyság a 11. században]
B e s o r o l á s i   c í m : Hungary 11th cent [Magyar Királyság a 11. században]
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Fz22
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-02-11
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 207-06-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikimedia Commons-ba való feltöltés dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : térkép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikimedia Commons
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikimedia Commons
T É M A 
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Történelmi térképek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : térkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi térkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kartográfia
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyar Királyság
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Magyar Királyság (ismert még a A Magyar Szent Korona Országai kifejezés is) 1000-1918,1919. augusztus -1946. február között a magyar állam hivatalos neve, amely a közigazgatási értelemben vett Magyarország vármegyéiből és több Magyarországon kívüli, különleges státusú területből állt. A királyságnak a kiegyezéstől (1867) 1918-ig három hivatalos nyelve volt: a közvetlenül a magyar kormány irányítása alá tartozó 63 vármegyében a magyar, a szintén magyar irányítás alatt álló Fiume városában az olasz, Horvát-Szlavónország vármegyéiben pedig a horvát. A Magyar Királyságot az 1918 előtti területtel gyakran a történelmi Magyarország, illetve a Nagy-Magyarország kifejezéssel jelölik.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar Királyság
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1145x711 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Szabados Dorottya
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer