D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_700_pix_Oldal_53_kep_0001b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Burjátok között
B e s o r o l á s i   c í m : Burjátok között
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A jurta belseje
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-11-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 64. évf. 41. sz. (1917. október 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sátor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakóhelyiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Burjátföld
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Burjátok között.
A jurta belseje.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A burjátok, vagy másképen a brackik ősei, hagyományok szerint a Bajkál-tó mellett élő ojratok voltak. Ezek utódai mai napig ott laknak az irkucki kormányzóság és a Zabajkálszka területén, teljesen nomád életet élve, ide-oda vándorolva, vagy pedig szétszórt, apró falvakban.
Az én burjátjaim a tabangutszki nemzetség, a Zabajkál délnyugati részén, közvetlenül a mongol határon laknak és a szelengenszkiek harmadik nemzetségének vallják magukat.
Uluszaik (falvaik) tíz-húsz jurtából, vagy téli kunyhóból állanak. Ezek elszórva, rendszertelenül vannak építve, minden beosztás, vagy utcza nélkül. Apró majorságok, melyekben ott látjuk az alacsony faólakat a marhák számára a gerendákból épített hombárt és gazdasági udvarokat.
Utóbbi időben már kissé rendesebben építkeznek az orosz hatás alatt, de a telkek elhelyezésében megmaradt a nomád jelleg, mely bizonyos ideiglenesség hatását kelti a szemlélőben. Tagadhatatlan, hogy ma is legkedveltebb lakásuk a bőrsátor, a jurta, mely teljesen hasonlít a kirgiz és kalmük sátrakhoz.
Lépjünk be a tabangutszki nemzetségből származó burját sátrába.
A bejárattal szemben fekvő fal mentén áll a házi kápolna, az istenség kápolnája. Mellette, különféle háziszerekkel telt ládák. Az egyik ágynál húzódik az alacsony faagy, az úgynevezett oro, melyen nappal is szeret kuporogni a burját. De szeret ő a tűzhely körül is, mert a meleg nagyon kedves neki. A tűz ritkán alszik ki a burját jurtájában. Ha vendég érkezik, az kapja a főhelyet, rendszerint a házi kápolna mellett és a család ilyenkor a földre telepszik. Télen a bárányokkal laknak együtt. Hogy az ilyen lakás nem tűnik ki tisztaságával, az képzelhető. De a tisztaságszeretet nem is jellemzi a burjátot. A mosdástól, egyáltalában a víztől irtózik. Esős időbeli bezárkózik jurtájába és világért sem megy dolgozni. Igaz ugyan, hogy többnyire folyóvizek mellett lakik, de a fürdést nyáron is elkerüli. Csakis a gyerekek és serdülők hanczuroznak a sekély vizekben. Egyes uluszokban olajjal kenik be testüket és ezt nagyon hasznosnak és egészségesnek tartják. Legbámulatosabb, hogy bár a tisztátalanságban kéjelegnek, de a piszkos munkától irtóznak, akár csak a víztől és lehetőség szerint távol tartják tőle magukat. Bárányaival és borjaival szívesen tanyázik egy fedél alatt, de a kutyát be nem ereszti sátrába. Azt állandóan megkötve tartja és csak éjjel ereszti szabadon, a mikor is az éhes ebek bekalandozzák a környéket és keresik a táplálékot. Idegennek nem tanácsos ilyenkor a jurta felé közeledni. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1917. október 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Burjátok között : A jurta tetején kelesztik a tésztát
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1177x759 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna