D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001-120_pix_oldal_18_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mátyás király trónkárpitja
B e s o r o l á s i   c í m : Mátyás király trónkárpitja
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 64. évf. 2. sz. (1917. január 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kárpit
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műalkotás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : textilművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyar címer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 15. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mátyás király trónkárpitja.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A mostani koronázáson először szerepelt trónkárpit szövete aranyárokat s rajza zöld selyem-bársony szálakkal van beleszőve, a körvonalak közét pedig hurkolt aranyszálak töltik ki. Közepét Hunyadi Mátyás czímere foglalja el, melyet pompás renaissance-díszítmények zárnak körül. Firenzében szőtték s rajzát - mint özv. Hampelné valószínűvé tette - Mátyás egyik kedvelt művésze, Benedetto da Maiano szolgáltatta. Később Bakócz Tamás a Mátyás czímere fölé a sajátját varratta, melyet csak újabban távolítottak el róla. Ily módon a régi czímer színei élénkebben maradtak fönn, a mi nagyban emeli a kárpit művészi hatását. Ez a hatás valóban megkapó. A hatalmas méretű szövet arany alaptónusába a selyem-bársonynyal szőtt körvonalak halovány zöld reflexeket lopnak, - mintha holdvilág játszanék a tenger tükrén ; a fénye nyugtalan hullámzásából üde erővel emelkednek ki a megóvott czímer színei. A czímer körül a brokát aranya is frissebb maradt, - mintha dicsfény sugárzanék a hollós czímerpajzsból. A rajz, a sasoktól őrzött díszes vázából kiindulva könnyed sietséggel fut végig a kárpiton s dús bőségszarúkkal, libegő szalagokkal, folyondárokkal, vadrózsa gályákkal hinti tele. A vonalvezetésnek ez a könnyedsége és elegancziája csak firenzei kéztől szármáz hátik ; a halmozott motívumokban végig így megőrizni az egységes stílust, sehol ki nem zökkenni s a sokféleségben ily egyensúlyt tartani: csak a firenzei Quattrocento művészétől telhetett. E pompás szövetet Bakócztól az Erdődy grófok örökölték s ma is ők őrzik Galgócz várában. Fönnmaradt miseruhává szabott iker-darabja is, melyet I. Ferencz József vett meg a foyniczai (Bosznia) francziskánus kolostortól s ajándékozott a budai várkápolnának. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1917. január 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mátyás király trónkárpitja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1062x1649 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna