D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001-120_pix_oldal_45_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szendrő vára
B e s o r o l á s i   c í m : Szendrő vára
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Csányi
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 64. évf. 5. sz. (1917. február 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szendrő (vár)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szendrő (Szerbia)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szendrő vára. - Csányi Károly felvételei.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Jóval jutalmazóbb az a kirándulás, melyet a Dunán tehetünk meg Belgrádtól a mai Szemendriáig, a hol a Duna és a Jezsava összefolyásánál a 25 bástyás hatalmas Szendrő vára áll, közvetlenül a folyam partján, mintha csak a Duna hullámaiból emelkedne ki a középkor egyik deszpotájának parancsszavára épült erős falaival. A vár alaprajza háromszögű és dunai frontja mintegy 500 m hosszúságú. A belső vár egyik bástyáján téglákból alakított ó-szerb felírás tanúskodik arról, hogy Brankovics György szerb fejedelem 1430-ban építtette a várat. A helyenként 4 és fél méter vastag kőfalak jól daczoltak az idők viszontagságaival. A belső várban az egykori lovagterem oldalfala négy ikerablakával és a végső menedékül szolgáló öreg torony jól kivehető. A hagyomány szerint a környékben 12 évig minden tojást a várépítkezéshez kellett hordani, hogy azokat a vakolat keverésére felhasználják. Már 1437-ben megjelennek falai alatt a törökök, de ekkor a magyar seregek elűzik Ali béget. A következő évben Murád szultán veszi ostrom alá és egy évi vitéz védelem után a vár elesik. A törökök nem egy támadást intéznek innen Belgrád ellen. 1448-ban a rigómezei csatából hazafelé tartó Hunyadit a kétszínű Brankovics egy. ideig itt fogva tartja. 1459-ben II. Murád majdnem egész Szerbiát hatalmába keríti és vele együtt Szendrőt is. A mikor Belgrádból 1688-ban a törököket kiűzik, a vár minden komolyabb ellenállás nélkül jut a magyarok birtokába, de két év múlva Szendrő is osztozik Belgrád sorsában. Csak Savoyai Jenő 1717-iki nagy győzelme szerzi ezt a várat is vissza. További sorsa épp úgy összefügg Belgrádéval, mint a szabácsi váré. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1917. február 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szaloniki és Szendrő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1069x751 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna