D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 209_320_pix_Oldal_11_kep_0001b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A nyugati német offenziva győzelmes hadseregparancsnokai
B e s o r o l á s i   c í m : Nyugati német offenziva győzelmes hadseregparancsnokai
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Below Ottó tábornok
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-01-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 65. évf. 15. sz. (1918. április 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Below, Otto von (1857-1944)
V I A F I d : 73982174
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tábornok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A nyugati német offenziva győzelmes hadseregparancsnokai.
Below Ottó tábornok.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Otto Ernst Vinzent Leo von Below (Danzig, 1857. január 18. - Danzig, 1944. március 15.) porosz tábornok az első világháború idején.
1887-ben végzett a hadiakadémián. Különböző parancsnoki posztokon szolgált, 1889-ben kapitánnyá léptetik elő. 1914-ben az 1. tartalékhadtest parancsnoka.
Az első világháború idején több csatában is részt vett: a gumbinneni csatában, a tannenbergi csatában. Harcolt Mazuri-tavaknál (1915. február).
1916-ban a macedón és a nyugati fronton szolgált, itt az úgynevezett Below-hadseregcsoport fölött parancsnokolt. 1917-ben a nyugati és az olasz fronton teljesített szolgálatot.
Az 1917-es caporettói áttörés egyik fontos tervezője és egyik irányítója volt. A "caporettói csodának" is nevezett offenzíva során az Osztrák-Magyar Monarchia és a Német Birodalom csapatai mélyen behatoltak Észak-Olaszországba. Ez volt a központi hatalmak utolsó jelentős győzelme az antant csapatok fölött.
A hatalmas előretörést 1918-ban az antant ellentámadása követte, a második piavei csatában Below csapatai is vereséget szenvedtek. Ezután 1918-ban a 17. hadsereget irányította a nyugati fronton. 1919-ben visszavonult."
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Below)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Below gyalogsági tábornok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 772x1079 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna