D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 417_512_pix_Oldal_44_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Franklin-Társulat jubiláló nyomdászai
B e s o r o l á s i   c í m : Franklin-Társulat jubiláló nyomdászai
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Fehérvizy Márton (60 évet jubilál), Reiter József ülnek, Roth Samu, Schuster János, Kisfalusy Károly, Jesztrabszky Antal (50 évet jubilálnak.)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-01-31
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 65. évf. 33. sz. (1918. augusztus 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nyomdász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyomdászattörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jubileum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1918
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Franklin-Társulat jubiláló nyomdászai.
Fehérvizy Márton (60 évet jubilál), Reiter József ülnek, Roth Samu, Schuster János, Kisfalusy Károly, Jesztrabszky Antal (50 évet jubilálnak.)
(Jubileumukat augusztus 17-én ünneplik a Franklin-Társulat igazgatósága és nyomdai személyzete.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Jubiláló szaktársaink életrajzát kronologikus sorrendben közöljük. Elsőnek Fejérvizy Mártonét, ki annyival is kiemelkedik, mert ezúttal másodszor jubilál: először 1907-ben, amikor nyomdászságának ötven, és ma, amikor hatvanegyedik évét tölti a szedőszekrény mellett. Őt követi a betöltött évek szerint Schuster János, ki 1915 július havában, Kisfalusy Károly, ki 1916 július havában, Reiter József, ki 1918 március havában, Jesztrabszky Antal, ki 1918 augusztusában töltötte be nyomdászságának ötvenedik esztendejét és végül Roth Samu, ki bár évek szerint (1916 április) megelőzné jubiláló szaktársait, de különös kívánságának teszek eleget, amikor utolsó helyre juttatom önmaga fogalmazta biográfiáját."
(Forrás: http://mek-oszk.uz.ua/13600/13671/html/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Protschko Mihály, a Franklin-nyomda elhúnyt főgépmestere
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1570x994 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna