D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_288_pix_Oldal_55_kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Műcsarnok őszi kiállításából
B e s o r o l á s i   c í m : Műcsarnok őszi kiállításából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : néhai Kléh István arczképe
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Karlovszky
U t ó n é v : Bertalan
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1858-1938
V I A F I d : 121476104
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-05-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 68. évf. 22. sz. (1921. november 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Kléh István (1825-1913)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : képzőművészeti kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kulturális kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1921
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Műcsarnok őszi kiállításából.
Karlovszky Bertalan: néhai Kléh István arczképe.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A fiatalok között legfiatalabb a 64 éves Karlovszky Bertalan, a ki kiállított művészi munkásságának legjavával azt bizonyítja, hogy még mindig emelkedőjén van művészi tudásának. Különböző időszakok művészi befolyása hullámzik 39 művén és csodálatos, hogy legutolsó művei azok, melyek művészi nagyságának legtökéletesebb bizonyítékai. "Kléh István" arczképe és "Női arczképe" kiérdemelték az örök helyet bármely Múzeum falán. Feltűnő, hogy Karlovszky milyen tüntetően fordul el az emberi szépségtől és a művészi érdekességet a karakterizáló formák ünnepélyes előadásában találja meg. Rajztudásában bámulatos, felfogásában egyszerű, színeiben anatómus. Művein egy hizelgésmentes őszinteség áramlik szét, a mely művészi tulajdont csak a régi hollandus mesterek művein fedezzük fel. Mostani művészi sikere halhatatlanná tette nevét művészetünk történetében. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1921. november 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Karlovszky Bertalan: 1889-ből való arcképem
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 812x1084 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna