D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1920_117b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A pergamoni quaterna
B e s o r o l á s i   c í m : Pergamoni quaterna
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-05
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 1. évf. 5. sz. (1920. május)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Könyvművészet, tipográfia
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : írástörténet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pergamenpapír
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fűzés
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A pergamoni quaterna.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A hagyomány szerint Pergamon tímárai találták volna fel a bőrnek írás céljaira való kidolgozását, oly módon, hogy azt, a szokásos cserző eljárások mellőzésével, sós vizbe beáztatták, lehántották, keretekre feszítve megszáritották és száradás után horzsakövei lecsiszolták, végül krétával erősen bedörzsölték. Az igy kikészített bőrt membránának, vagy pergamenának nevezték az akkori világkereskedelem piacán. Különféle technológiai szempontok, amelyeknek tárgyalása nem tartozik történeti áttekintésünk kereteibe, azt bizonyítják, hogy a membránák igazi feltalálási helye a jóval távolabbi Kelet és hogy Pergamont csak a kereskedelmi közvetítés vagy legfeljebb a tökéletesítés érdeme illeti meg.
A kisázsiai és a görög pergamenteket, éppen merevségük miatt, nem szalagokká ragasztva, hanem egyenlő nagyságú lapokra vágva hozták forgalomba. Nagy előnyük volt, hogy a lapok mindkét oldalát használhatták írásra és hogy tartósságuk felülmúlt minden más irás céljaira eddig használt anyagot. Forgalombahozataluk olyan módon történt, hogy négy darab egyenlő nagyságú, kétrét hajtott pergamentlapot behajtásaikon átütött fémkarikával, vagy szijjal egymáshoz fűztek és egy-egy ilyen füzetet a négyes laprendszer megjelöléseképpen "quaternának" neveztek. "
(Forrás: Magyar Grafika, 1920. május)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagy Gergely diptychája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 614x651 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna