D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1924_0212_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Plantin, Fr. Raphelengius
B e s o r o l á s i   c í m : Plantin, Fr. Raphelengius
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-10-20
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 5. évf. 7-8. sz. (1924. július-augusztus)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Könyvművészet, tipográfia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Plantin, Christophe (1520?-1589)
V I A F I d : 120696841
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Raphelengius, Franciscus (1539-1597)
V I A F I d : 73982616
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : nyomdász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1924
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Plantin, Fr. Raphelengius
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "PLANTIN Kristóf a franciaországi Touraine hercegség (ma Indre et Loir kerület) Mont-Louis városában született 1514-ben és antwerpeni nyomdáját 1555-ben alapította. Kiadványait a művészetté finomult nyomdatechnikai kivitel abszolút tökéletessége, a szövegek gondos korrektúrája és a behízelgően ízléses külső emelte világhírre. Nyomdájának berendezése páratlan volt a maga nemében. Hatalmas betűkészletekkel rendelkezett, melyek lehetővé tették, hogy a világ bármelyik kultúrnyelvén megjelentesse könyveit, kitünően képzett betűvésnökökkel állott összeköttetésben, akik szinte versenyeztek egymással minél tisztább rajzú és minél élesebb metszésű betűtípusok öntésében.
A Plantin-műhely főműve a szenzációs "Biblia Polyglotta" volt, mely 1569-től 72-ig készült, 8 kötetben jelent meg s a tipográfiának ma is egyedülálló remeke.
Maga Plantin 75 éves korában halt meg, 1589 július elsőnapján.
A leideni Plantin nyomda vezetője, Franz Raphelengh (Rapheling) egészen Aldusszerű jelenség. Tudományos képzettségű szakember volt, aki mint gyakorló nyomdász behatóan foglalkozott filológiával és a római klasszikusokkal. Ryssel mellett, Lanoyban született, 1539 febr. 27-én és először kereskedőnek készült. Ebbeli kiképzését Nürnbergben szerezte, majd innen Párisba ment s mint a Sorbonne növendéke, görög nyelvtudománnyal kezdett foglalkozni. Tanulmányai végeztével a görög nyelv tanára lett a cambridgei egyetemen, majd visszatért hazájába s feleségül véve Plantin Margitot, az akkor már ünnepelt nyomdász egyik leányát, maga is rabja lett a világhódító útját járó nyomdaiparnak. Amikor apósának Antwerpenbe való visszatérése után önálló vezetője lett a műhelynek, a legnagyobb lelkesedéssel fogott neki a munkának s kiadvány kiadványt követett, melyek vetekedtek egymással tipográfiai kiválóság tekintetében. "
(Forrás: Magyar Grafika, 1924. július-augusztus)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gernsheimi Schöffer Péter
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 853x1145 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna