D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1928_0167b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Újszerű regisztermontázs-asztal
B e s o r o l á s i   c í m : Újszerű regisztermontázs-asztal
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-06-24
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 9. évf. 3-4. sz. (1928. március-április)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : regiszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : reprodukciós fényképezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1928
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Újszerű regisztermontázs-asztal
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Újszerű regisztermontázs-asztal. A Hoh & Hahne cég újszerű és megjavított kivitelű regiszterszerkezetet gyártott, amely megkönnyíti a többszín-diapozitívok és negatívok pontos egymás mellé helyezését és szerelését, amint többszínnyomtatásnál erre ismételten szükség van, hogy később az eszerint készült nyomóformák minden részükben pontosan egyezzenek. Munkamenete a következő: Először az egyik szín negatívjeit vagy pozitívjeit szerelik a kép és szedés követelményei szerint, mint közönséges egyszínnyomtatásnál. Ezután az egész montázs alapján megállapítják a regiszterrúddal és a fonálkereszttel az összes illesztékkereszteket és föl jegyzik az egyes diapozitívok vagy negatívok milliméterállását, hogy e jegyzetek segítségével a többi színnegatívok és diapozitívok az első montázzsal egyezően összmontázzsá legyenek összeállíthatók. Mint már említettük, e montázs-asztal jobbrészén prizmaacélsínekben egy precíziós orsóval állítható regiszterrúd van milliméterskálával és nonius 1/ 10 mm beosztással. Ez a regiszterrúd fogasmeghajtással párhuzamos kétoldali mozgásra van megszerkeztve é a fönt leírt módon mikrométer és precíziósretesz segítségével megjelöli az illesztékkel a megfelelő negatívokat és diapozitívokat. A felosztás beállítása az illesztékkeresztes megjelöléséhez lupával történik. Nagyon komplikált montázs részére a gyártó cég, külön felszámítás fejében, a regiszterrúdhoz egy második precíziósreteszt is szállít. A montázsasztal vas asztalállványból és vaslemezből való oldalfalakból áll, alulról izzólámpák által történő átvilágítási berendezéssel. Az összes idetartozó alkatrészek, kapcsolóvezetékek stb. beszerezhetők az említett cégnél. Az eredeti asztallap helyett kristályüveglap, az egyik oldalán elsőrendű finomsággal fénytelenítve, 8- 10 mm-es vastagságban ugyancsak kapható. A montázsasztalok 100 X 120, 110 X 140, 120 X 170 cm nagyságban, de kívánatra mindenféle más nagyságban megrendelhetők. "
(Forrás: Magyar Grafika, 1928. március-április)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Reprodukciós készülék forgatható állványon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1038x813 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna