D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1928_0442.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Matrisan matricatisztító-készülék
B e s o r o l á s i   c í m : Matrisan matricatisztító-készülék
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-07-20
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 9. évf. 11-12. sz. (1928. november-december)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nyomdaipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyomdaipari segédberendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : betűöntés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tisztítóberendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1928
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Matrisan matricatisztító-készülék
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Matrisan a neve a kis műszernek, melynek segítségével a gépszedő egy nap alatt egész magazin matricát is felújíthat. Régi, már használhatatlannak nyilvánított matricákat általa ismét használhatóvá lehet tenni. A készülék könnyűségénél fogva - alig 50 kg - bármely asztalkán, lapos regálison, vagy más állványon elhelyezhető. Saját, kis különleges elektromotor hozza működésbe, mely motor egyszerű dugaszkapcsolóval is egybekapcsolható. A felújítandó matrica a Matrisan süllyesztő- és emelőszerkezetén (ábra) levő matrica-mélyedésbe úgy helyezendő el, hogy a matrica betűképe a rajta tapadt ólom- és idegen anyaggal (spísz) teli oldalával feküdjön, mire a kis motort megindítva, a dörzstárcsa működésbe kerül. Ezután a mozgókart a dörzstárcsa közepéig vezetve, a matrica-mélyedés alá helyezett ruganyos szegeccsel a matricát könnyedén felfelé a dörzstárcsához rövid megszakításokkal kell nyomkodni olyanformán, amint ez a távírókészüléken szokás. Ha a matrica egyik oldalán tiszta, megfordítandó és a másik oldalán is ugyanilyen módon tisztítandó meg.
Az így felújított matricák ismét kifogástalanul tiszta betűképű öntésre alkalmasak, ami által a szedés kifogástalan piszkításmentes lesz a nyomtatásban. Matrisan által kevés költséggel az egész szedőgépmatricaanyag állandóan rendben, jókarban tartható."
(Forrás: Magyar Grafika, 1928. november-december)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Christel Károly, Taucha bei Leipzig, Linotype-matrica tisztitókészűléke
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 764x806 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna