D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1931_0100.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gyakorlati tipográfiák
B e s o r o l á s i   c í m : Gyakorlati tipográfiák
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Előzékpapír
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Herschkovits
U t ó n é v : Dezső
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-09-05
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 12. évf. 3-4. sz. (1931. március-április)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Könyvművészet, tipográfia
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : nyomdatermék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyomdatechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : betűgrafika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1931
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gyakorlati tipográfia : Előzékpapír, tervezte Herschkovits Dezső
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az előzékpapír fontos kelléke a könyvnek. Valamikor s túlnyomórészt ma is, főként kötött könyvekben használunk előzékpapírt, de nem ritka eset, hogy ma már egyes fűzött könyvekhez is hozzáfűzik az előzékpapírt azzal a célzattal, hogy a könyvkötő a könyv későbbi bekötésénél felhasználhassa.
Az előzékpapír elég gyakran könyvnyomdái úton készül, tipográfiai anyagból szedve; rendszerint a kiadó szignumát mutatja, sokszor a legváltozatosabb formaképzésben. Ilyen a bemutatott példa is, amely egy Helikon kiadású könyvhöz készült s kiképzésben - az alkalmazott egyszerű eszközök ellenére is - nagyon ötletes és jó hatású.
A Helikon szó és iniciáléjának fordulatos váltakozása s egymáshoz kapcsolódása tipikus előzék-kiképzés. Természetes, hogy a gyakorlat nem mindig ad ilyen megoldási lehetőségeket, amikor a formaképzéshez ilyen rövid szó és ennyire alkalmas iniciálé (H) kínálkozik. Egy hosszabb név vagy formailag nem kedvező kezdőbetű (pl. I, L) már nehezebb feladat elé állítja a szedőt.
Előzékhez nagyon jól használhatók a tiposzignetek is, vagy a rajzolt szignet kliséje egyszeresen, vagy többszörösen alkalmazva.
Nagyon hálás tér ez az egyszerű vonallal való komponálásra, amikor az akcidenciában egyébként ellenzett és nehéznek minősített léniakombinációknak is szerepet adhatunk.
Színezéshez bármely színt alkalmazhatunk, noha e tekintetben áll az a felfogás is, hogy az előzék lehetőleg töri színekkel nyomassék. Legajánlatosabb a színeket úgy megválasztani, hogy a színkontraszt ne legyen túlzottan erős. "
(Forrás: Magyar Grafika, 1931. március-április)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Előzékpapírrészlet egyharmadra kicsinyítve
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1432x2160 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna