D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : universum_341a_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Étkezés a jövő században
B e s o r o l á s i   c í m : Étkezés a jövő században
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Óraláncon viselhető patika
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület
S z é k h e l y e : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-04-21
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-06-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Univerzum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Universum : évkönyv a család és ifjúság számára. 1.
S z e r z ő : [szerk.] Hankó Vilmos
M e g j e l e n é s : Budapest : Lampel : Franklin-Társ., [1904]
T í p u s : évkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Gyógyszerészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jövőkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyógyszer-technológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyógyszertár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sűrítmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lánc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Óraláncon viselhető patika
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Teát és ásványvizet már is állítanak ily alakban gyárilag is elő. De különösen fontos volna gyógyszereket ilyen alakba sürűsíteni, hogy teljes zsebgyógyszertárt hordhassunk magunkkal. Csinos csomagocskákban elhelyezett sűrűsített orvosságokból egész gyógyszertárt állíthatunk össze p. o. egy massiv ezüstből készült medaillonba, melynek magassága 3 cm, szélessége 2,5 cm és vastagsága 1 cm. Ez felnyitható, felső szélén pedig kis karikával van ellátva, melynél fogva óraláncra akasztható és ott viselhető. Két képünk természetes nagyságban mutatja be a gyógyszertárt; egyik csukott állapotban, a másik pedig nyitva és teljesen felszerelve tünteti fel. Ízléses kivitelben a láncon díszt képez, tartalmánál fogva azonban mindenek felett értékes."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/14200/14260/14260.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Étkezés a jövő században : Sűrűsített ételek; balra ugyanazok rendes alakjokban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 852x848 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna